Ogłoszenie i regulamin spływu kajakowego “Gmina na kajakach”


Spływ kajakowy
„Gmina na kajakach 2020”
13.09.2020r.

W spływach kajakowych organizowanych przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA” mogą brać udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania regulaminu spływu kajakowego potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności.

REGULAMIN

Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora spływu.
Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie- bez względu na stopień umiejętności pływania.
W spływie mogą brać udział osoby niepełnoletnie od lat 7, z zachowaniem pkt. 4. niniejszego regulaminu.
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody.
Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej.
Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego.
W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.
Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przeze niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.
Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników.
Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
Organizator spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.
Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji ze spływu.
Uczestnicy maja obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń organizatora i ratowników.
W przypadku wystąpienia przeszkody wodnej należy bezwzględnie postępować według poleceń organizatora spływu.
Zabrania się zanieczyszczania trasy spływu.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia spływu, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.
O uczestnictwie w spływie decyduje terminowa wpłata i akceptacja organizatora spływu..
Po zakończeniu spływu uczestnicy wracają własnym transportem i na własny koszt do domu.
Organizator zapewnia transport na miejsce rozpoczęcia spływu autokarem.
Spływ odbędzie się bez względu na aurę pogodową.
Trasa spływu : początek Ladoródz ( przeprawa promowa ) – koniec plaża Radolina, a później przemarsz do parku w Radolinie na posiłek i podsumowanie i zakończenie imprezy.
Zbiórka godzina 8.30 koło świetlicy wiejskiej w Radolinie.
Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NNW.
Organizator zapewnia opiekę ratowniczą.
Organizator zapewnia pakiet startowy, posiłek regeneracyjny po zakończeniu spływu.
Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia anonimowej ankiety na zakończenie spływu.
Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie spływu. Zdjęcia i filmy mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych organizatora.

Dodaj komentarz

Nasza Radolina logo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.