STATUT

Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi

„NASZA RADOLINA”

(tekst jednolity z dnia 23.07.2017 r.

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA” i zwane jest w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych oraz skrótu: WSOW „NASZA RADOLINA” .

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Radolina.
 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem wsi Radolina i gminy Golina.
 3. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej ”Statutem”.

§ 4

 1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną i okrągłą o treści ustalonej przez Zarząd.
 2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.

O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

 

Rozdział 2

Cele i środki działania Stowarzyszenia

§ 7

Celami Stowarzyszenia są:

1) tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym),

2) tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu poprawę wizerunku i jakości życia w naszej miejscowości,

3) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych,

4) działalność charytatywna,

5) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

6) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

7) działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji, oświaty i wychowania,

8) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,

9) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

10) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,

11) promocja i organizacja wolontariatu,

12) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

13) działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,

14) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,

15) działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci i młodzieży, działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są wymienione cele.

§ 8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej,

2) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,

3) opracowywanie i realizację programów pomocy odpowiadających na aktualne problemy społeczne,

4) organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,

5) ułatwianie aktywności społecznej osób objętych programami pomocy poprzez doradztwo, poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia,

6) wspieranie i utrzymywanie kontaktu z uczestnikami programów pomocy,

7) przygotowywanie i rozwój narzędzi informatycznych wspierających realizację programów pomocy,

8) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego,

9) rozwijanie wolontariatu i tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy,

10) organizowanie imprez, koncertów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,

11) rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych,

12) współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,

13) współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,

14) współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia,

15) współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,

16) prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,

17) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

 1. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 1. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

§ 10

Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, który złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację 5 (słownie: pięciu) członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Uzyskanie członkostwa następuje po opłaceniu wpisowego i wpisie na listę członków Stowarzyszenia.
 4. Listę członków Stowarzyszenia prowadzi Zarząd.
 5. Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia założyciele stają się jego członkami.
 6. O odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia, Zarząd informuje kandydata na członka w terminie 14 dni od podjęcia uchwały w tej sprawie. Uchwała o odmowie przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia wymaga uzasadnienia.
 7. Od odmowy przyjęcia w poczet członków, kandydatowi na członka przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o odmowie przyjęcia. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest w tym przedmiocie ostateczna.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
 3. Zgłaszania wniosków, zapytań i postulatów do organów Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia,
 4. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 5. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia,

2) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

3) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

4) regularnego płacenia składek,

5) uczestnictwa w każdym Walnym Zebraniu Członków,

6) wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków i uchwał Zarządu, chyba że są one sprzeczne z prawem lub Statutem Stowarzyszenia,

7) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku.

§ 15

Utrata członkostwa następuje wskutek :

1) pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

2) śmierci członka Stowarzyszenia,

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4) wykluczenia przez Zarząd z powodu:

 1. łamania Statutu,
 2. nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
 4. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich,
 5. na pisemny wniosek 5 (słownie: pięciu) członków Stowarzyszenia z powodów wymienionych powyżej pod lit. a-d.

§ 16

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest w tym przedmiocie ostateczna.

 

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są :

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 18

 1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
 2. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) trwa 5 (słownie: pięć) lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów (50% plus minimum 1 głos), w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków.
 3. W przypadku gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji przez dotychczasowych członków tych organów, w terminie do 30 dni od zwolnienia stanowiska w danym organie Stowarzyszenia. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu wybieralnego Stowarzyszenia.

§ 19

Uchwały wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.

§ 20

Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walnym Zebraniem Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba, będąca członkiem Zarządu.
 3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.
 4. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby Członków w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.

§ 21

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok – sprawozdawcze oraz raz na 5 (słownie: pięć) lat sprawozdawczo–wyborcze.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 4. Zawiadomienie odbywa się drogą telefoniczną, listownie, drogą elektroniczną.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w sposób, w jaki zwołuje się Zebranie zwyczajne.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,

2) uchwalenie Statutu i jego zmian,

3) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) uchwalanie Regulaminu Zarządu, Regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz innych regulaminów wewnętrznych,

7) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

8) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy wybieralne,

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, przeznaczeniu jego majątku oraz wyznaczeniu likwidatorów,

12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej, o ile nie jest zastrzeżona do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 23

Zarząd

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, przestrzegając uchwał Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 1. Zarząd składa się z:3 do 7 członków w tym Prezesa, oraz co najmniej jednego Wiceprezesa. Prezesa i Wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba, będąca członkiem Zarządu.
 1. Funkcji członka Zarządu nie można łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.
 1. Zarząd jest najwyższym organem Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami Członków.
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

2) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,

3) realizacja celów Stowarzyszenia,

4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

5) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia, do przedłożenia Walnemu Zebraniu Członków,

6) sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia oraz prowadzenie jego gospodarki finansowej,

7) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

8) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

9) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

10) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

11) ustalenie wzorów pieczęci, odznaki, loga i flagi.

§ 25

Zarząd może powoływać swych pełnomocników do określonych zadań.

§ 26

Do składania oświadczeń woli, zawierania umów i składania pełnomocnictw w szczególności spraw majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa i Wiceprezesa.

§ 27

 1. Członkowie Zarządu mogą dobrowolnie zrezygnować z pełnionej przez siebie funkcji.
 2. Rezygnację musi przyjąć Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana ze składu Zarządu.

§ 28

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, przeglądać dokumenty związane z działalnością Stowarzyszenia, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Stowarzyszenia.
 3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
 4. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz 2 członków.
 5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:

1) osoby zarządzające Stowarzyszeniem lub z nimi spokrewnione, spowinowacone lub podległe z tytułu zatrudnienia;

2) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

2) składanie wniosków z kontroli Walnemu Zebraniu Członków,

3) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

4) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,

5) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków, w przypadku bezczynności,

6) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

 

Rozdział 5

Majątek i fundusze

§ 30

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

1) składek członkowskich,

2) darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności prywatnej,

3) dochodów z własnej działalności statutowej,

4) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,

5) dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów,

6) ofiarności publicznej, w tym zbiórki publicznej,

7) dochodów z imprez, konkursów, licytacji,

8) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,

9) sponsoringu,

10) dochodów z kapitału (odsetki, lokaty),

11) dochodów z działalności gospodarczej, która może być prowadzona przez Stowarzyszenie,

12) innego rodzaju przysporzeń majątkowych.

 1. Jeśli zostanie podjęta uchwała o prowadzeniu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej, cały dochód z jej prowadzenia będzie przeznaczony wyłącznie na rzecz realizacji celów statutowych, bez prawa podziału nadwyżki bilansowej pomiędzy Członków Stowarzyszenia.

§ 31

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane u Skarbnika i na koncie Stowarzyszenia.
 2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód przeznaczony będzie na jego cele statutowe, bez prawa podziału nadwyżki bilansowej pomiędzy Członków Stowarzyszenia.

§ 32

Stowarzyszenie nie może:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „Osobami bliskimi”,

2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 33

Działalność Gospodarcza

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach ogólnych określonych w odrębnych przepisach, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 1. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej ze Statutu.
 1. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie Członków.
 1. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w następującym zakresie:

1) 47.91 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

2) 47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

3) 73.11 Działalność agencji reklamowych

4) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

5) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

6) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

7) 96.09 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

8) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

9) 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

10) 59.20 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

11) 56.29 Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

12) 79.12 Działalność organizatorów turystyki

13) 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

14) 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

15) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

16) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

17) 85.59.A Nauka języków obcych

18) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

19) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

20) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

21) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

Zmiana Statutu i Likwidacja Stowarzyszenia

§ 35

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wyznacza likwidatorów.

Nasza Radolina logo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.

Skip to content