Dla rolników – do 12 stycznia 2024 r. ARiMR przyjmuje wnioski na wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest

Od 15 grudnia można składać wnioski na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Nabór potrwa do 12 stycznia 2024 roku.
 

Kto może uzyskać wsparcie?

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik lub osobie, której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeśli:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu,
 • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • jest pełnoletnia.

Na co można przeznaczyć środki?

Wsparcia udzielane jest na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

 • które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku,
 • których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.,
 • które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku,
 • które są zgodne z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem,
 • jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

Jaka jest forma wsparcia?

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia. Dofinansowanie ma formę standardowej stawki jednostkowej w wysokości 40% kwoty, która stanowi iloczyn standardowej stawki jednostkowej i powierzchni wymienianego pokrycia dachu, co stanowi 40 zł/m2 od kwoty 100 zł/m2 (wysokość standardowej stawki jednostkowej).

Wsparcie przyznawane jest i wypłaca się do wysokości limitu, który w okresie realizacji KPO wynosi maksymalnie na jednego ostatecznego odbiorcę wsparcia 20 000 zł.

Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacana zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia, o ile wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki we wniosku o objęcie wsparciem.

Wsparcie przyznawane jest na podstawie Umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem zawieranej przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

O kolejności przysługiwania wsparcia decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów premiujących:

 • Przedsięwzięcie jest realizowane na terenie powiatów o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – przyznaje się 3 punkty. Kryterium uważa się za spełnione, jeśli stopa bezrobocia rejestrowego w powiecie, w którym realizowane jest przedsięwzięcie wynosi pow. średniej wartości bezrobocia rejestrowego w kraju ogółem. Weryfikacja kryterium przez ARiMR następuje na podstawie danych podanych we wniosku przez wnioskodawcę oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający rok rozpoczęcia naboru wniosków.
 • Przedsięwzięcie jest realizowane przez młodego rolnika – przyznaje się 5 punktów.
  Kryterium uważa się za spełnione, jeśli wnioskodawcą jest rolnik urodzony po dniu 31 grudnia 1982 r. Weryfikacja kryterium przez ARiMR następuje na dzień rozpoczęcia naboru wniosków, na podstawie danych podanych we wniosku.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/kpo-dofinansowanie-wymiany-dachow-z-azbestu–nabor-od-15-grudnia-2023-r-do-12-stycznia-2024-r

 
Nasza Radolina logo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.

Skip to content