Gospodarka odpadami – zmiana od 1 kwietnia 2020 roku

Rada Miejska w Golinie zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Wysokość zwolnienia 1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi w sposób selektywny od osoby.

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

–        17,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, dla osób, które kompostują bioodpady 16,00 zł miesięcznie (ulga przysługuje po złożeniu deklaracji)

W myśl art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie nieruchomości odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny. Brak wypełnienia tego obowiązku będzie przekładać się na zastosowanie stawki opłaty podwyższonej, która wynosi:

–        35,00 zł od osoby miesięcznie za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

UCHWAŁY:

Uchwała nr XVIII/94/2020  Rady Miejskiej w Golinie z 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr XX/105/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 09 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.

Uchwała nr XX/106/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 09 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/108/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dodaj komentarz

Nasza Radolina logo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.