Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi “NASZA RADOLINA” informuje, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi “NASZA RADOLINA” z siedzibą w Radolinie, nr domu 30 .
  2. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: naszaradolina@wp.pl
  3. Dane osobowe są zbierane w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia – za zgodą osoby, której dane dotyczą.
  4. Pozyskane dane będą przechowywane tak długo, jak wymagać będą tego okoliczności, a po tym czasie brakowane. .
  5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych projektach, bądź też właściwego załatwiania spraw.
  7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Przyjmuje Pani/Pan do wiadomości, że biorąc udział w projektach  i imprezach realizowanych przez Stowarzyszenie, automatycznie, nieodpłatnie i nieodwołalnie   udziela Pani/Pan Stowarzyszeniu  prawa  do przetwarzania danych osobowych do celów związanych z realizacją tychże projektów i imprez. 

9. Przyjmuje Pani/Pan do wiadomości, że biorąc udział w projektach  i imprezach realizowanych przez Stowarzyszenie, automatycznie, nieodpłatnie i nieodwołalnie udziela Pani/Pan Stowarzyszeniu  prawa  do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć, filmów oraz nagrań wideo z  Pani/Pana wizerunkiem  powstałych w trakcie trwania imprez i zadań realizowanych przez Stowarzyszenie, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć/nagrań/wywiadów za pośrednictwem dowolnego medium w tym umieszczenie na stronach i portalach internetowych, zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach oraz innych drukach (np. plakat, folder, artykuł, informacje itp.). 

10. Przyjmuje Pani/Pan do wiadomości, że zezwalając na udział swojego dziecka w projektach i imprezach realizowanych przez Stowarzyszenie, automatycznie, nieodpłatnie i nieodwołalnie udziela Pani/Pan Stowarzyszeniu  prawa  do przetwarzania  danych osobowych swojego dziecka do celów związanych z realizacją tychże projektów i imprez.

11.Przyjmuje Pani/Pan do wiadomości, że zezwalając na udział swojego dziecka w projektach i imprezach realizowanych przez Stowarzyszenie, automatycznie, nieodpłatnie i nieodwołalnie udziela Pani/Pan Stowarzyszeniu  prawa  do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć, filmów oraz nagrań wideo z  wizerunkiem Pani/Pana dziecka powstałych w trakcie trwania imprez i zadań realizowanych przez Stowarzyszenie, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć/nagrań/wywiadów za pośrednictwem dowolnego medium w tym umieszczenie na stronach i portalach internetowych, zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach oraz innych drukach (np. plakat, folder, artykuł, informacje itp.)

12. Administrator oświadcza, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i udostępnianie wyłącznie w celu monitoringu, kontroli i ewaluacji zadań realizowanych przez Stowarzyszenie. Dane będą udostępnianie wyłącznie podmiotom upoważnionym przepisami prawa.

13. Jeśli Pani/Pan nie zgadza się na przetwarzanie własnych  danych osobowych  lub danych osobowych swojego dziecka, jest Pani/Pan zobowiązany wyrazić taki brak zgody na piśmie i dostarczyć niniejsze pismo do siedziby Stowarzyszenia.

14. Jeśli nie zgadza się Pani/Pan na wykorzystywanie własnego wizerunku lub wizerunku swojego dziecka, jest Pani/Pan zobowiązany wyrazić taki brak zgody na piśmie i dostarczyć niniejsze pismo do siedziby Stowarzyszenia.

15. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Nasza Radolina logo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.

Skip to content