Deklaracja dostępności
Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia: www.naszaradolina.pl

Daty publikacji i aktualizacji:
Data publikacji strony internetowej: 2019.08.09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.10.03

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących
– zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają  opisów alternatywnych

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021.10.03

Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: —-

Skróty klawiszowe:
– standardowe skróty klawiaturowe

Informacje dodatkowe:
– podwyższony kontrast
– możliwość powiększania liter
– podkreślane linki
– negatyw
– informacja w tekście łatwym do czytania i do rozumienia (ETR)

Podmiot publiczny nie posiada aplikacji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres email:naszaradolina@wp.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 691 973 650. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/
Dane teleadresowe podmiotu:
Adres: 62-590 Golina, Radolina 30

Tel.: 691-973-650
E-mail: naszaradolina@wp.pl
Strona internetowa: www.naszaradolina.pl


Dostępność architektoniczna:


Jedno wejście główne zapewniające swobodny dostęp do budynku osobom poruszającym się o własnych siłach.

 

  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń do wprowadzania psów przewodników.

  • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego.

 

 

Nasza Radolina logo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.

Skip to content