Nabór do Dziennego Domu Seniora+ w Golinie

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

DO DZIENNEGO DOMU SENIOR + w GOLINIE

Plac Kazimierza Wielkiego 8, 62-590 Golina

 

Dzienny Dom Senior+ w Golinie serdecznie zaprasza  mieszkańców gminy Golina w wieku 60+ do udziału w zajęciach  i usługach oferowanych przez placówkę.

Zajęcia i usługi w Dziennym Domu Senior+ w Golinie, realizowane będą w oparciu o środki własne Gminy Golina oraz środki Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

Oferta zajęć

Placówka będzie funkcjonować przez cały rok kalendarzowy zapewniając 8-godzinną ofertę usług przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 8.00 do 16.00.

W ramach działalności realizowany będzie wszechstronny zakres usług, dostosowany do potrzeb

i możliwości seniorów, w tym:

 • socjalne, m.in. zapewnienie gorącego posiłku,
 • edukacyjne,
 • kulturalno-oświatowe,
 • aktywności ruchowej,
 • sportowo-rekreacyjne,
 • terapii zajęciowej,
 • aktywizacji i integracji społecznej, w tym wolontariat międzypokoleniowy.

Koszty pobytu

Pobyt i uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu Senior+ będą odpłatne.

Odpłatność będzie naliczana indywidualnie dla każdego uczestnika w zależności od dochodu na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie.

Nie będą ponosić odpłatności:

–        osoby gospodarujące samotnie, których miesięczny dochód wynosi do 1051,50 zł netto,

–        osoby gospodarujące w rodzinie, których miesięczny dochód na osobę wynosi do 792,00 zł netto.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Golinie zawiera Uchwała Nr XXV/137/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 8 października 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Golinie.

Kto może zostać uczestnikiem zajęć?

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu Senior+ w Golinie mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:

–        są mieszkańcami Gminy Golina,

–        ukończyły 60 rok życia,

–        są osobami nieaktywnymi zawodowo,

–        są samodzielne bądź wymagają niewielkiej pomocy w czynnościach dnia codziennego.

Zasady rekrutacji

Dokumenty niezbędne do wnioskowania o uczestnictwo w zajęciach Dziennego Domu Senior+ dostępne są do pobrania:

 • Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu Senior+
 • Kwestionariusz zgłoszeniowy
 • Informacja o stanie zdrowia
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Dokumenty w wersji papierowej można pobrać w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (Biuro Obsługi Interesanta) oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Golinie, Plac Kazimierza Wlk. 10,
62-590 Golina.

Wnioski o przyjęcie do Dziennego Domu Senior+ można składać od 10 marca 2021 r. do 7 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (Biuro Obsługi Interesanta).

W oparciu o informacje zawarte we wnioskach pracownicy socjalni dokonają wstępnej kwalifikacji uczestników. O wyborze uczestników decydować będzie sytuacja:

1)      rodzinna (pierwszeństwo dla osób zamieszkujących samotnie, pozbawionych pomocy ze strony osób trzecich i niewielkich trudności w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego);

2)      mieszkaniowa (pierwszeństwo dla osób mieszkających w trudnych warunkach lokalowych m.in. brak możliwości sporządzania samodzielnie ciepłego posiłku);

3)      materialna (pierwszeństwo dla osób o dochodzie do 150 % kryterium dochodowego).

Następnie zostanie przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy z kandydatami i wydane decyzje o skierowaniu do Dziennego Domu Senior+ oraz decyzje ustalające odpłatność za usługi świadczone w Domu.

Po zakończeniu pierwszej rekrutacji zostaną sporządzone: lista podstawowa uczestników oraz lista rezerwowa. Lista rezerwowa uczestników będzie weryfikowana i uzupełniana przez cały rok o kolejne zgłoszenia.

Osoby uczestniczące w naborze zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu na listę podstawową oraz listę rezerwową.

Informacje i kontakt:

Bliższe informacje na temat Dziennego Domu Senior+ w Golinie i rozpoczętej rekrutacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina pod numerem
 

tel. 63 2418 095 wew. 273

 

Dokumenty do pobrania:

Nasza Radolina logo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.

Skip to content